Citizens of the World

بزرگداشت جو کاکس در لندن + عکس

روز چهارشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰١۶ مراسمی به مناسبت تولد و بزرگداشت جو کاکس به فراخوان گروه "مور اینکامن" در میدان ترافالگارد لندن برگزار شد.

تجمع با معرفی برنامه و ویدئویی از جو کاکس شروع شد. سپس همسر وی سخنرانی کوتاهی را در معرفی شخصیت انسانی و فعالیت های جو کاکس در زمینه دفاع از پناهجویان  و همکاری با چند سازمان خیریه و در کنار اینها نقش مثبت وی به عنوان مادر دو فرزند ارائه کرد. در ادامه همکاران و دوستان و گروههای مختلفی بخصوص سازمان های خیریه مثل آکسفام  و پناهندگی در یادبود وی سخنرانی کردند.

فضای همبستگی در بین جمعیت و در سخنرانی ها و  همچنین تنفر از عروج  رگه هایی از فاشیسم و  ابراز همدردی با خانواده وی در جمعیت موج می زد. بیشتر سخنرانان از عروج فاشیسم حتی به صورت فردی ابراز نگرانی و تاسف میکردند و در سخنرانی ها به این مسئله و راههای مقابله با آن توجه جدی میشد.

فعالین کمپین شهروند جهانیم در لندن ضمن شرکت در این بزرگداشت  با پخش اطلاعیه انگلیسی در محکوم کردن ترور جو کاکس با تعدادی از برگزارکنندگان  و همچنین با چندین نفر از شرکت کنندگان بحث و گفتگو کردند. حضور یک نهاد ایرانی که به ترور جو کاکس و پیامدهای آن چنین واکنشی را نشان داده بود برای کسانی که اطلاعیه را دریافت میکردند مایه خوشحالی بود و به همین دلیل سوالات زیادی را در رابطه با کمپین و چند و چون آن را پرس و جو میکردند.

بختیار پیرخضری