Citizens of the World

هشدار! چوب حراج به زندگی و امنیت پناهجویان ممنوع!

در اعتراض به تعهد بیش از ۷۰ کشور تحت اسم ثبات و پیشرفت به پناهندگان افغانستانی!
طبق اخبار منتشر شده امروز ۵ اکتبر ۲۰١۶، نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و ١۸ نهاد بزرگ بین المللی در بروکسل گردهم آمدند. مهمترین نتیجه این اجلاس بند وبست و معامله ای است که حول حق زندگی و پناهندگی افعانستانی ها صورت گرفته است، تصمیمی که طی آن حق فرار این مردم در ازای سرمایه گذاری در افغانستان به حراج گذاشته شد. طبق سند به تصویب رسیده، قرار است دست کشورهای اروپایی در دپورت پناهجویان افغان را باز بگذارند و ظاهرا دولت افعانستان هم "با آغوش باز" آنها را پذیرا باشد.
در سندی که تحت عنوان سند "راه پیشرو" به تصویب و به امضا رسید، قرار است که دروازه های "قلعه اروپا" بر روی پناهجویانی که از جنگ، بیکاری، فقر و ناامنی ای گریبانگیر جامعه افغانستان، گریخته و به امید دنیایی امن تر و بدور از خطر جنگ و مخاطرات هر روزه شهر و کشور خود را ترک کرده تا در گوشه ای از این کره خاکی کار و زندگی کنند، بسته شود. مهاجرینی که کمترین نقشی در وضعیت اسفبار افغانستان نداشته و ندارند.

وضعیت فعلی افغانستان بیش از هرچیز نشان شکست همان پیمان هایی است که در گذشته هم بسته شده بود و قرا بود که امنیت را در افعانستان تضمین کنند! دفاعیات ارائه شده در تعهد نامه "راه پیشرو" نیز، شبیه گذشته است و هیچ تضمینی اجرایی فراتر از آنها ندارد. تعهد نامه "راه پیشرو" رسما با تباهی و به خطر انداختن زندگی، خوشبختی و سعادت شهروندان افغانستانی مهر و موم شده است. این تعهد نامه، کنوانسیون ۱۹۵١ ژنو و تعهدات بین المللی در برابر فجایع انسانی را برای کشورهای متعهد را دور می زند .
"قلعه اروپا" با اسم رمز سند "راه پیشرو" قرار است به تقاضای پناهندگی هزاران پناهجو جواب رد داده و آنها را به جهنم افغانستان بازگردانده و به کام مرگ بکشاند. این یک شیادی در روز روشن است.
خارج از هر سند مصوب دول اروپایی با دولت افغانستان، امروز دروغین و نمادین بودن این اجلاس ها و معاملات و بده بستان های آنها با استناد به هزاران فاکت زنده و خونین در جامعه افغانستان و در منطقه بر کسی پوشیده نیست. ورشکستگی شعار برقراری و ایجاد امنیت از جانب حکومت افغانستان برای شهروندان افغان و ادعای به ارمغان آوردن رفاه و آزادی برای شهروندان، امروز دیگر هیچ اعتباری برای میلیون ها مردم جان به لب آمده ندارد، و پوچی و دروغین بودنش را بوضوح نشان داده است.
لذا در این راستا و برای ممانعت از تعرض هر چه بیشتر به حقوق جهانشمول انسان، کمپین "شهروند جهانیم" تمامی نهادهای حقوق بشری و انسان های آزادیخواه را به حمایت جدی از حقوق این مردم فرا می خواند:

1- تعرض به حق پناهندگی و به خطر انداختن هر درجه از امنیت پناهجویان در هر کشوری تحت لوای هر قراردادی محکوم است.
2- کشورهای امضا کننده این نوع معاهدات و یا هر نهادهای که تحت نام "حقوق بشر" این سند را برسمیت شناخته اند، خود شریک جرم پایمال کردن حقوق جهانشمول انسانند.
3- دولت های این کشورها مسئول و جوابگوی هر گونه عواقب جانی و امنیت زندگی تک تک پناهجویان از هر کشوری در هر کجای جهان هستند.
4- انسانهای آزادیخواه، مترقی و متمدن اروپا هیچ منفعتی در اجرای چنین سیاست های هدفمند تعرض به حق فرار و پناهندگی، تعرض به امنیت و کرامت انسان، نداشته و ندارند، و پیشبرد این سیاست تحت اسم آنها، محکوم است.
5- ما معامله با حقوق انسان و قوانین حقوق بشری را محکوم میکنیم و آن را جنایت و تعرضی برنامه ریزی شده و هدفمند برای پایمال کردن حقوق جهانشمول انسان ها میدانیم.

دفتر مرکزی شهروند جهانیم
۶ اکتبر ۲۰١۶