Citizens of the World

تظاهرات علیه اخراج و تبعیض مهاجرین افغانستان

شهروند جهانیم واحد آلمان
در تاریخ 24.9.2016 در آلمان شهر هامبورگ ساعت 2 الی 5 بعدازظهر از ایستگاه مرکزی قطار تا شهرداری تظاهراتی با شرکت جمع وسیعی از مردم افغانستان و آزادی خواه و فعالین حقوق پناهندگی که از سایر شهرهای دیگر آلمان آمده بودند بر علیه اخراج و تبعیض نسبت به مهاجرین افغانستانی برگزار گردید. شرکت کنندگان در این تظاهرات که نزدیک به 2000 نفر بودند با دادن شعارهایی (اخراج، غیر قانونی است. حق شهروندی ، حق فرار از جنگ و دوره های کلاس زبان) مطالبات خود را بیان کردند.
در ادامه نیز بیانیه هایی به زبان فارسی و آلمانی در ارتباط با شرایط اسفبار افغانستان که درگیر جنگ های فرقه ای، کشتار روزانه به وسیله بمب گذاری ها، دخالت نظامی آمریکا و ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم و برخورد تبعیض آمیز دولت ایران نسبت به افغانستانیها ( در مورد آخرین اجحافی که دولت ایران نسبت به شهروندان افغانستانی انجام داد عده ای از آنان را به دلیل ورود غیرقانونی در قفس انداخته بودند) خوانده شد. در سخنرانی ها نیز در مورد حق فرار و زندگی در کشور امن طبق مفاد و قوانین

پناهندگی کنوانسیون حقوق بشر خواستار آن شدند که دولت آلمان دیپورت شهروندان افغانستانی را به افغانستان متوقف کند و طبق معاهدات بین الملی عمل کند.
هیمن خاکی و هساره ابراهیمی
از طرف شهروند جهانیم